Onze identiteit

Stichting Philippus is een christelijke, interkerkelijke zendingsorganisatie.

Wij werken met het perspectiefmodel. Dat betekent, dat we met open blik kijken naar wat ons met andere christenen verbindt, om van daaruit samen onze missie ten uitvoer te brengen. 

Ons vertrekpunt: Gods Woord en de Apostolische Geloofsbelijdenis. 

Ons perspectief: de komst van het Koninkrijk der hemelen.

 

Onze missie

De stichting acht het haar missie om wereldwijd mensen, zowel kinderen, jongeren als volwassenen, deelgenoot te doen zijn van het Koninkrijk der hemelen. Zoals verwoord in Mattheus 10 vers 7: "En als u op weg gaat predik dan: "Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen."

 

Onze visie

De stichting heeft haar visie / doel als volgt in de statuten vastgelegd:

"Het wereldwijd toegankelijk maken van het Evangelie via onderwijs, met name daar waar dit nog geen of onvoldoende gestalte heeft gekregen. Dit in navolging van haar naamgever, de evangelist uit Handelingen 8:35 die aan de hand van Gods Woord Jezus verkondigde aan een Ethiopische diplomaat, en voorts al hetgeen met het vorenstaande direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord."

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het faciliteren van kerken en organisaties in binnen- en buitenland;

b. het uitzenden van veldwerkers.

 

Beloningsbeleid:

Stichting Philippus kent geen bezoldigde medewerkers. Alle bestuursleden en medewerkers verrichten hun diensten op vrijwillige basis. Onkosten ten behoeve van deze werkzaamheden kunnen worden gedeclareerd.